Maatwerk

Door het scheiden van wonen en zorg valt een grote groep mensen die te licht zijn voor de reguliere verzorgingsgebieden tussen wal en schip. De genoemde groep kan niet meer rekenen op de ondersteuning of begeleiding die men hard nodig heeft. De grootste ondersteuning is het bieden van een (tijdelijke) woonruimte, wat een start kan zijn om tot rust te komen en weer een leven op te bouwen. De Huischmeesters biedt samen met de gemeenten, corporaties en zorginstellingen een passende oplossing door gebruik te maken van overtallig vastgoed.

Ontzorgen

Binnen enkele jaren zal de grens van 50 miljoen m2 leegstand overschreden worden. Met name de doelgroep die als spoedzoeker aangemerkt wordt heeft grote moeite om passende woonruimte te vinden. De Huischmeesters zet de leegstand om in passende woonruimte, waarbij we samen met gemeenten, corporaties, zorginstellingen en omwonenden de locatie een verrijkende functie kunnen geven.

CONCEPT ONTWIKKELING & PROJECTMANAGEMENT

De Huischmeesters adviseren en ondersteunen u op bestuurlijk, maatschappelijk, organisatorisch, financieel en operationeel niveau bij uw vastgoedvraagstukken. Hierin onderscheiden wij een voor-, start- en een vervolgtraject. Tijdens elk traject worden een aantal belangrijke opgaven in kaart gebracht.

● Welke maatschappelijke opgaven spelen er waarin wonen/huisvesting een belangrijk element is?

● Welke woonvragen zijn er bij de verschillende groepen kwetsbare burgers?

● Welk (tijdelijk) leegstaand vastgoed is/komt beschikbaar bij de gemeente(n), woningcorporaties en zorginstellingen?

● Hoe urgent is het oplossen ervan & wat levert dat de belangrijkste stakeholders op?

RESULTAAT

Inmiddels hebben wij bij diverse gemeenten dit proces doorlopen wat geleid heeft tot een woonvisie voor het bieden van passende huisvesting van spoedzoekers Wilt u ook eens van gedachten wisselen dan maken wij graag een afspraak met een van onze specialisten op dit gebied.

black

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Bel dan naar 06-83789552(Marc), 06-40777067(Richard) of klik op de knop!

Wat zijn spoedzoekers?

We werken volgens de zogenaamde Magic Mix die elke doelgroep een gelijke kans geeft om passende huisvesting te bieden.

Er is sprake van een 7-tal doelgroepen die door omstandigheden moeilijk via de reguliere woningmarkt aan een passende woonruimte kunnen komen. Binnen ons werkgebied waarin we samen met alle ketenpartners een juiste invulling aan de locatie plaatsen en begeleiden wij:

● Statushouders (passende nationaliteiten)
● Instroom en uitstroom reguliere zorg
● Starters op de woningmarkt
● Studenten
● Personen die illegaal wonen
● MOE-landers (arbeidsmigranten)
● Daklozen

De genoemde categorie die we aanduiden als de mensen met een beperkte begeleidingsvraag, betreft mensen die zich zelfstandig kunnen redden en geen dagelijkse begeleiding of toezicht nodig hebben. Deze mensen zijn in beeld bij andere instanties of hebben te maken met procedures die een tijdelijke huisvesting vragen. De beperkte begeleidingsvraag betekent in de praktijk dat er mensen kunnen wonen met bijvoorbeeld de volgende achtergronden:

● Mensen die door scheiding hun woonruimte kwijtraken en tijdelijke huisvesting nodig hebben;
● Mensen die door schuldproblematiek een beperkt budget hebben om zelfstandig te wonen;
● Mensen die door onvoorziene omstandigheden (tijdelijke) woonruimte nodig hebben;
● Mensen met een lichte beperking die op een wachtlijst staan voor een definitieve woning en tijdelijk geholpen zijn met een woonruimte.

Uitsluitende criteria kunnen zijn:

● Verslavingsproblematiek;
● Psychiatrische problematiek;
● Een noodzaak van dagelijkse begeleiding.

Bewoners aan het woord

Ik woon 1 jaar in een kantoorpand van De Huischmeesters. De beheerder kent mij goed en weet wat ik graag zou willen. Hij kent heel veel mensen en heeft mij geholpen om een baan te krijgen. Ik werk nu 40 uur per week.

Jeroen

Ik heb 2 jaar in het AZC gezeten en moest wachten op een woning. Nu woon ik samen met andere statushouders en Nederlanders en heb mijn eigen kamer. We koken samen en zorgen dat het huis netjes blijft. Ik ga nu elke dag naar school.”

Efrem

Nadat ik uitbehandeld was en weer klaar voor een volgende stap, kon ik niet verder met mijn leven omdat er geen passende woonruimte was. Via mijn begeleider zijn we op gesprek geweest bij De Huischmeesters. Na een paar weken mocht ik gaan wonen in een voormalig zorgcentrum. Ik heb nu mijn eigen plek en daar ben ik trots op.”

Alex

Na mijn scheiding stond ik letterlijk op straat. Een huwelijk van 15 jaar en 2 opgroeiende kinderen die bij hun moeder bleven. Bij alle instanties heb ik het geprobeerd. Het was gewoon achter in de rij aansluiten, niet urgent genoeg. Een van de corporatiemedewerkers vertelde om contact te zoeken met De Huischmeesters. Nu woon ik al een jaar in een kantoorruimte dat geschikt gemaakt is om te wonen. Samen met 10 andere bewoners maken we het gezellig. De band met mijn kinderen nog nooit zo goed geweest.”

Ties

2 jaar geleden sliep ik overal en nergens en had geen plek om te wonen. Van een van de beheerders die ik via de gemeente heb leren kennen kreeg ik de kans om in een leegstaande school te wonen. Door deze kans kon ik weer mijn leven opbouwen. Sinds een halfjaar woon ik op mijzelf heb een goede baan en ben schuldenvrij.”

Kadir

“Vorig jaar was ik dak- en thuisloos, ik ben blij dat de Huischmeesters mij hebben geholpen aan woonruimte. Nu heb ik weer een baan en ik kan mijn ervaring gebruiken om mijn medebewoners te helpen hun leven weer op de rails te krijgen.”

Ahmed

Ik woon graag in het Robijnhof, omdat ik leef met mensen die ik anders waarschijnlijk niet snel was tegengekomen. Ook zie ik het als een plek waar ik een actieve rol kan innemen in de samenleving en dat voelt goed en vind ik belangrijk.”

Danique Groothengel

Toen ik bijna op straat kwam te staan werd ik door hen opgevangen. Nu heb ik woonruimte en vanuit hun netwerk krijg ik begeleiding.”

Ben van Helden

De Huischmeesters zijn geweldig!! Heb kort voor hun mogen wonen omdat er onverwachts een appartement beschikbaar kwam.”

John vd Laar

Thanks a lot for the helping hand. I have now met my future wife and we have just purchased our own house.”

Daniel Harangozo

Maatwerk in de keten

Maatschappelijke bijdrage

Wij laten de locatie die wij beheren onderdeel uitmaken van de omgevingen en vragen de bewoners hierin een actieve bijdrage te leveren.

De bewoners leveren per maand 2 uur maatschappelijke bijdrage in het pand maar ook in de omgeving. Het doel is om de bewoners te laten integreren en allerlei activiteiten te ondernemen. De locatie moet als een verrijking worden ervaren.

Voorbeelden van projecten

Contractvormen

In de jaren 70 is het fenomeen kraken ontstaan met name in de grote steden. Uit protest tegen de plannen om oude gebouwen te slopen en te vervangen voor ‘dure’ nieuwbouw werden de gebouwen gekraakt. Tot 2010 waren er nauwelijks wettelijke mogelijkheden om dit tegen te gaan. Weliswaar waren er vastgoedbeheerders die de leegstandsrisico’s afdekten door tijdelijke gebruikers in het pand te plaatsen op basis van bruikleenovereenkomsten, echter dit was wettelijk niet afgedekt.

VNG heeft vanaf 1993 de eerste grote stappen gezet om tijdelijk wonen mogelijk te maken voor leegstaande gebouwen. Dit was voor vele vastgoedeigenaren de oplossing om het kraken te voorkomen. In het verleden was deze stap voor de gemeenten nog een onwennige, echter inmiddels zijn er gemeenten die binnen 1 dag een vergunning kunnen afgeven. De VNG heeft vanaf 1993 de eerste grote stappen gezet om tijdelijk wonen mogelijk te maken voor leegstaande gebouwen. Dit was voor vele vastgoedeigenaren de oplossing om kraken te voorkomen. De afgelopen jaren is enerzijds de leegstand fors toegenomen, anderzijds is ook de woningnood fors toegenomen. En was in het verleden het afgeven van een tijdelijke verhuurvergunning voor veel gemeenten nog een onwennige stap, inmiddels zijn er gemeenten die dit binnen 1 dag kunnen.

In 2016 heeft Aedes en Platform31 samen met VBTM Advocaten zes modelovereenkomsten toegevoegd die woningcorporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur aan diverse doelgroepen. Het doel is om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Hieronder vindt u alle mogelijkheden:

Soort overeenkomstDuurOpzegtermijnTussentijds opzegbaar
Bruikleenovereenkomst1 maand28 dagenja
Tijdelijke verhuurleegstandwet5-7 jaar3 maanden voor einde overeenkomstja
Tijdelijke verhuur onzelfstandigMax. 5 jaar3 maanden voor einde overeenkomstnee
Tijdelijke verhuur zelfstandigMax. 2 jaar3 maanden voor einde overeenkomstnee
Huurovereenkomst grote gezinnenOnbepaalde tijd3 maanden voor einde overeenkomstnee
Huurovereenkomst promovendiOnbepaalde tijd3 maanden voor einde overeenkomstnee
Woonzorg arragementBehandelduur3 maanden voor einde overeenkomstja
Logieovereenkomst MOE-landersDuur detachering3 maanden voor einde overeenkomstja

Bovenstaand schema geeft een impressie in de mogelijkheden. Het toepassen een overeenkomst is en blijft maatwerken waarin wij u graag adviseren.

black

Meer weten?

Neem dan contact met ons op!

Magic Mix

Wat is de Magic Mix?

Het doelbewust mengen van verschillende doelgroepen in één woongebouw dat geschikt is of geschikt is gemaakt voor (tijdelijke) bewoningwaarbij de diversiteit van doelgroep, geslacht, leeftijd en afkomst een optimale integratie bevorderen.

Hoe is de Magic Mix ontstaan?

Het is inmiddels een gegeven dat de huurwoningmarkt zit in grote delen van Nederland volledig op slot zit. Bij woningaanbieders groeien de wachtlijsten explosief en de doorstroming stagneert. Het huisvesten van vergunninghouders, arbeidsmigranten en andere nieuwkomers op de woningmarkt botst steeds vaker met de huisvesting van ‘gewone’ woningzoekenden. Om te zorgen dat de genoemde doelgroepen toch een woonplek krijgen is het concept de Magic-Mix ontstaan. Verschillende doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag die gemengd wonen.

Lees meer

Omgevingsrecht

Overtollig leegstaand vastgoed inzetten en hergebruiken als woonruimte voor spoedzoekers, dat is waar De Huischmeesters zich voor inzet. Vaak is dit nieuwe gebruik niet direct passend in het geldende bestemmingsplan. Via welke route en/of met welke procedure kan dit geregeld worden? Stel dat omwonenden een project proberen tegen te houden. Wat is dan uw juridische positie en hoe zorgt u ervoor dat uw project toch gaat slagen? Dit soort vragen vallen onder de noemer omgevingsrecht. Ook op dit gebied heeft De Huischmeesters expertise in huis om u optimaal van dienst te kunnen zijn.